VÙNG NÃO BỘ CÓ THỂ QUẢN LÝ MONG MUỐN VÀ ĐÁP ỨNG THƯỞNG THỨC

94

Theo một nghiên cứu mới của Viện Quốc gia về Lạm dụng Ma túy  (National Institue on Drug Abuse- NIDA) Hoa Kỳ, các nhà nghiên cứu nhận định trung tâm hạnh nhân (amygdala central nucleus) giữ vai trò dự đoán giá trị của phần thưởng và xác định việc làm phù hợp (với vai trò dự đoán trên).

Chuột thí nghiệm mong chờ phần thưởng cho thấy sự kích hoạt ở vùng não bộ này và cố gắng làm việc để đạt được phần thưởng. Khi sự kích hoạt trong vùng trung tâm hạnh nhân yếu đi và sự đáp ứng với phần thưởng suy giảm, chuột nhận ra không có phần thưởng hoặc có ít hơn chúng mong đợi. Nhận định này có nghĩa là trung tâm hạnh nhân giúp quản lý mong muốn và sự đáp ứng trong thời gian hay đổi điều kiện của phần thưởng.

Phát hiện này cho chúng ta hiểu rõ hơn về các cơ sở của các cơ chế của điều trị nghiện với mục tiêu ngừng sử dụng ma túy cũng như các phương pháp điều trị khác, theo đó giảm nhưng không loại bỏ phần thưởng.

Bs Phạm Văn Trụ. Bv TT Tp Hồ Chí Minh.

Nguồn: Science Spotlight. August 17, 2016.

THAM KHẢO: 

·        Tái nghiện ma túy sau cai.Các chất gây nghiện và não bộ. Tìm hiểu sự thật về lạm dụng chất gây nghiện và nghiện.Trang Web Bv TT Tp HCM. 

“Neural correlates of two types of extinction learing in the amygdala center nucleus” đăng trên Tạp chí Nature Communications hoặc truy cập http://www.nature.com/articles/ncomms12330