THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ DINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN VÀ KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THAM DỰ VÒNG 2 XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2019

303
Tuyen-Dung
Tuyen-Dung

Nhấn vào đây để tải thông báo danh sách thí dinh đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự vòng 2 xét tuyển viên chức năm 2019

Chia sẻ