quy trình các hoạt động khám chữa bệnh tại bệnh viện Tâm thần ISO 9001

355

QT Nhập viện điều trị nội trú tại cơ sở 1 trong giai đoạn bình thường mới

QT Quản lý cải tiến đề án chất lượng các khoa phòng

QT Hội chẩn

QT Xử trí F0 tại cơ sở 1

QT Xử lý tình huống bệnh nặng xin về tại BV Tâm thần

QT Thông tin thuốc

QT Báo cáo ADR

Chia sẻ