KỸ NĂNG TÂM LÝ XÃ HỘI CƠ BẢN

581

KỸ NĂNG TÂM LÝ XÃ HỘI CƠ BẢN

Tài liệu hướng dẫn cách ứng phó với COVID-19

IASC (Inter-Agency Standing Committee)

Tài liệu này được soạn thảo bằng tiếng Việt bởi nhóm chuyên gia: BS Phạm Ngọc Thanh, Ths Nguyễn Quốc Giang, ThS Nguyễn Thanh Hà, CN Vương Nguyễn Toàn Thiện và CN Nguyễn Hoàng Yến. 

KỸ NĂNG TÂM LÝ XÃ HỘI CƠ BẢN – Tài liệu hướng dẫn cách ứng phó với COVID-19

Chia sẻ