Kế hoạch tuyển dụng viên chức 2016

334

KẾ HOẠCH TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC

CỦA BỆNH VIỆN TÂM THẦN NĂM 2016

 

I.    MỤC ĐÍCH – NGUYÊN TẮC TUYỂN DỤNG

1.   Mục đích.

Tuyển dụng đội ngũ viên chức có phẩm chất đạo đức, có đủ năng lực, trình độ đáp ứng theo tiêu chuẩn, cơ cấu vị trí việc làm, đáp ứng yêu cầu công việc của Bệnh viện Tâm thần.

 

2.   Nguyên tắc.

Việc tuyển dụng phải căn cứ vào nhu cầu công việc, vị trí việc làm và chỉ tiêu    biên chế được phân bổ cho bệnh viện.

Tuyển dụng phải đảm bảo tính công khai, minh bạch, công bằng, khách quan và đúng pháp luật. Việc tuyển dụng phải đảm bảo tính cạnh tranh, tuyển dụng đúng người đáp ứng yêu cầu vị trí việc làm.

 

II.     NỘI DUNG KẾ HOẠCH:

1.   Thực trạng tình hình đội ngũ viên chức của Bệnh viện

Căn cứ theo chỉ tiêu biên chế được Sở Y tế duyệt năm 2016: 467 người (theo quyết định số 1201/QĐ-SYT ký ngày 23 tháng 3 năm 2016). Bệnh viện Tâm thần tiến hành xây dựng Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2016 nhằm tuyển dụng những viên chức có năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của Bệnh viện.

Tính đến ngày 31/7/2016, tổng số nhân viên là 459 người, cụ thể như sau:

–       Biên chế                                   : 317 người

–       Hợp đồng theo nghị định 68    : 107 người

–       Hợp đồng tạm tuyển                : 35 người

–       Hợp đồng thời vụ                    : 01 người               .

 

2.   Nhu cầu tuyển dụng viên chức

Sau khi tổng hợp nhu cầu nhân sự của các khoa phòng, phòng Tổ chức cán bộ tổng hợp hồ sơ tuyển dụng viên chức năm 2016 là: 17

Số lượng cụ thể cho từng vị trí như sau:

 

Viên chức loại A1 theo bảng lương số 3 Nghị định 204/2004/NĐ-CP: 12 người

–       Chức danh nghề nghiệp Chuyên viên (Mã số 01.003)                              : 6

–       Chức danh nghề nghiệp Thư viện viên hạng III (Mã số: V.10.02.06)      : 1

–       Chức danh nghề nghiệp Kỹ sư hạng III (Mã số V.05.02.07)                    : 1

–       Chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật y hạng III    (Mã số: V.08.07.18)         : 1

–       Chức danh nghề nghiệp Bác sĩ (Mã số: V.08.01.03)                                 : 2

–       Chức danh nghề nghiệp Dược sĩ (Mã số: V.08.08.22)                              : 1

 

Viên chức loại B theo bảng lương số 3 Nghị định 204/2004/NĐ-CP: 05 người

–       Chức danh nghề nghiệp Kỹ thuật viên hạng IV (Mã số: V.05.02.08)       : 1

–       Chức danh nghề nghiệp Dược hạng IV (Mã số: V.08.08.23)                    : 1

–       Chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng hạng IV  (Mã số V.08.05.13)          : 3

 

3.   Hình thức tuyển dụng.

Bệnh viện Tâm thần tổ chức tuyển dụng qua hình thức xét tuyển.

 

4.   Tiêu chuẩn và điều kiện đăng ký dự tuyển.

Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp.

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trường hợp người dự tuyển không có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh phải có ít nhất một trong các điều kiện sau đây:

– Có học hàm Giáo sư (có tuổi đời dưới 45 tuổi đối với nữ và 50 đối với nam), Phó Giáo sư (có tuổi đời dưới 40 tuổi);

– Có bằng Tiến sĩ (có tuổi đời dưới 35 tuổi);

– Có bằng Thạc sĩ (có tuổi đời dưới 30 tuổi);

– Tốt nghiệp loại xuất sắc các đại học trong nước hoặc tốt nghiệp loại giỏi các đại học nước ngoài (có tuổi đời dưới 25 tuổi).

Đối với các trường hợp đặc biệt khác phải có văn bản báo cáo với Sở Nội vụ từng trường hợp cụ thể để xem xét, tổng hợp xin ý kiến Ủy ban nhân dân Thành phố.

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên và trong độ tuổi lao động theo quy định của pháp luật lao động;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

§  Viên chức loại A1 trở lên:

ª Ngoại ngữ: tối thiểu chứng chỉ B trở lên,

ª Tin học: tối thiểu chứng chỉ A trở lên.

§  Viên chức hạng B:

ª Ngoại ngữ: tối thiểu chứng chỉ A,

ª Tin học: tối thiểu Chứng chỉ A.

Khi có quyết định của Sở Nội vụ và Sở Y tế công nhận kết quả tuyển dụng các viên chức “Đạt”, thì viên chức phải cam kết đáp ứng đủ tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng của chức danh nghề nghiệp theo đúng quy định hiện hành như sau:

§  Trình độ từ cao đẳng, đại học:

ª Ngoại ngữ: tương đương bậc 2; A2 khung chung Châu Âu (Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014);

ª Tin học: sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014).

§  Trình độ trung cấp:

ª Ngoại ngữ: tương đương bậc 1; A1 khung chung Châu Âu (Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014);

ª Tin học: sử dụng công nghệ thông tin cơ bản (Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014).

           e) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo vị trí việc làm đăng ký dự tuyển.

Lưu ý: Ưu tiên cho người đăng ký dự tuyển có kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn ít nhất 2 năm.

 

5.   Hồ sơ đăng ký dự tuyển.

           1. Hồ sơ dự tuyển viên chức bao gồm:

           a) Đơn đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2012/TT-BNV;

           b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã – phường, thị trấn nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

           c) Bản sao giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân và bản sao sổ hộ khẩu thường trú;

           d) Bản sao văn bằng, chứng chỉ và kết quả học tập toàn khóa (gồm điểm học tập và điểm tốt nghiệp) theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực; trường hợp có văn bằng do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải được cấp có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định tại Quyết định số 77/2007/QĐ-BGDĐTngày 20 tháng 12 năm 2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về trình tự, thủ tục công nhận văn bằng của người Việt Nam do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp;

           đ) Giấy chứng nhận sức khỏe có kết luận đủ sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYTngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế hướng dẫn khám sức khỏe;

           e) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có), được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

           Trường hợp người đăng ký dự tuyển đang hợp đồng làm việc tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, Ủy ban nhân dân cấp xã phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương nơi đang làm việc nhận xét, đánh giá hoàn thành nhiệm vụ và có văn bản đồng ý được tham gia dự tuyển.

           2. Người đăng ký dự tuyển phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp của những giấy tờ trong hồ sơ dự tuyển. Các trường hợp khai man, giả mạo hồ sơ sẽ bị hủy kết quả tuyển dụng và xử lý theo quy định của pháp luật. Thí sinh không được bổ sung các giấy tờ xác nhận chế độ ưu tiên sau khi đã công bố kết quả tuyển dụng.

           3. Thí sinh chỉ được đăng ký dự tuyển vào 01 vị trí việc làm, nếu thí sinh nào đăng ký dự tuyển từ 02 vị trí việc làm trở lên sẽ bị xóa tên trong danh sách dự tuyển hoặc hủy kết quả xét tuyển. Hồ sơ đăng ký dự tuyển không hoàn trả lại.

           4. Giám đốc Bệnh viện có trách nhiệm tiếp nhận hồ sơ của những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định và chịu trách nhiệm về việc từ chối tiếp nhận hồ sơ.

 

6.   Nội dung và thể thức tuyển dụng.

8.1.     Xét hồ sơ.

Hồ sơ dự tuyển đạt yêu cầu phải thỏa các điều kiện sau:

1.     Có đầy đủ các thành phần hồ sơ, ứng với vị trí việc làm đăng ký dự tuyển được quy định như trên.

2.     Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên (theo thang điểm 100).

8.2.     Xét tuyển.

Thí sinh có hồ sơ dự tuyển đạt yêu cầu sẽ được kiểm tra sát hạch qua        hình thức phỏng vấn với nội dung cụ thể như sau:

8.2.1.   Kiến thức chung về pháp luật

+       Luật Viên chức.

+       Nội qui, quy chế Bệnh viện.

+      12 điều y đức, Quy tắc ứng xử theo Thông tư 07/2014/TT-BYT ngày 25/02/2014, Cam kết “Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh” theo Quyết định số 2151/QĐ-BYT ngày 04/6/2015.

8.2.2.   Chuyên môn

        Câu hỏi lĩnh vực chuyên môn có liên quan. Nội dung câu hỏi được chuẩn bị  phù hợp với từng đối tượng (do Bệnh viện Tâm thần soạn, Sở Y tế duyệt).

8.2.3.   Khả năng giao tiếp, ứng xử chung.

 

7.   Thời gian và địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự xét tuyển.

Thời gian: kể từ ngày 01/10/2016 đến hết ngày 31/10/2016.

Sáng từ 7h30 đến 11h30, chiều từ 13h30 đến 15h30.

Địa điểm: phòng Tổ chức cán bộ Bệnh viện Tâm thần, 766 Võ Văn Kiệt, phường 1, quận 5, TP.HCM.

8.   Thời gian xét tuyển.

        Thời gian xét tuyển dự kiến ngày 02 tháng 12 năm 2016 (01 ngày).

9.   Cách tính điểm.

a) Điểm học tập được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn học trong toàn bộ quá trình học tập của người dự xét tuyển ở trình độ, chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

        b) Điểm tốt nghiệp được xác định bằng trung bình cộng kết quả các môn thi tốt nghiệp hoặc điểm bảo vệ luận văn của người dự xét tuyển và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 1.

        c) Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì điểm học tập đồng thời là điểm tốt nghiệp và được quy đổi theo thang điểm 100, tính hệ số 2.

        d) Điểm phỏng vấn hoặc thực hành được tính theo thang điểm 100 và tính hệ số 2.

        đ) Kết quả xét tuyển là tổng số điểm của điểm học tập, điểm tốt nghiệp, điểm phỏng vấn tính theo quy định tại Điểm a, b, d Mục này.

        Trường hợp người dự xét tuyển được đào tạo theo hệ thống tín chỉ thì kết quả xét tuyển là tổng số điểm được tính tại Điểm c và d Mục này.

10.   Xác định người trúng tuyển.

        a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau đây:

        – Có điểm học tập, điểm tốt nghiệp và điểm phỏng vấn hoặc thực hành, mỗi loại đạt từ 50 điểm trở lên;

        – Có kết quả xét tuyển cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

        b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có điểm sát hạch (phỏng vấn hoặc điểm thực hành) cao hơn là người trúng tuyển.

        c) Nếu tổng số điểm sát hạch bằng nhau Giám đốc Bệnh viện quyết định người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản 2, Điều 10 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP.

        d) Trường hợp vẫn không xác định được người trúng tuyển theo thứ tự ưu tiên quy định tại Khoản c Mục này thì Giám đốc bệnh viện phỏng vấn trực tiếp và quyết định người trúng tuyển.

        e) Không thực hiện việc bảo lưu kết quả cho các kỳ xét tuyển lần sau.

Chia sẻ