Kế hoạch bổ sung tuyển dụng viên chức 2017 của BVTT

432
Tuyen-Dung
Tuyen-Dung

Thông báo kế hoạch tuyển dụng bổ sung của BVTT 2017

Chi tiết thông báo xem tại file đính kèm: Kế hoạch tuyển dụng bổ sung 2017

Trân trọng

Chia sẻ