Kết Quả Xét Chuyển Chức Danh Nghề Nghiệp Năm 2018

160

Thông Báo Kết Quả Xét Chuyển CDNN của Bệnh viện Tâm thần năm 2018

Chi tiết thông báo xem tại file đính kèm: Thông báo kết quả xét chuyển CDNN năm 2018

Trân trọng