Kế hoạch xét chuyển CDNN của Bệnh viện Tâm thần năm 2018

80

Thông báo kế hoạch xét chuyển CDNN của Bệnh viện Tâm thần năm 2018

Chi tiết thông báo xem tại file đính kèm: Kế hoạch xét chuyển CDNN năm 2018

Trân trọng

Chia sẻ