V/v rà soát, báo cáo công tác khám sàng lọc, cách...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

V/v triển khai thực hiện Công văn số 360/BYT-VPB1 ngày 30/01/2020...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

V/v đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc,...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

V/v Đảm bảo cung ứng và bình ổn giá các mặt...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Về triển khai sàng lọc và thu dung điều trị bệnh...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Về tăng cường quản lý chi phí KCB BHYT –...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Ý kiến chỉ đạo tại Hội nghị tăng cường triển khai...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Y...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Chỉ đạo của Lãnh đạo Sở Y tế về 2 sự...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Lịch tiếp công dân định kỳ của Giám đốc Sở Y...

Thông báo Sở Y Tế Powered by WPeMatico

Bài viết mới nhất