Bà này trong clip có phải bị tâm thần không?

Câu hỏiDanh mục đơn: KhácBà này trong clip có phải bị tâm thần không?
DTA hỏi 2 tháng trước

Tôi có thắc mắc và thật sự không tin là có ma nhập. Tôi cho rằng bà này bị bệnh tâm thần nào đó hoặc nếu không là trò lường gạt của bà này và các nhà sư.
https://www.youtube.com/watch?v=_51Ju4dgums
Vậy nếu bác sĩ xem xong clip thì thấy bà này có bị bệnh tâm thần không?