Bảng giá các hoạt động khám chữa bệnh BVTT

1367
SỞ Y TẾ TP. HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN TÂM THẦN
BẢNG GIÁ CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁM CHỮA BỆNH
STT Tên hoạt động  BV đang thu
 Khám thường  Khám BHYT  Khám dịch vụ
1 Khám bệnh theo yêu cầu- trong giờ hành chính         20,000        3,000          50,000
2 Khám đặc biệt- trong giờ hành chính       100,000
3 Khám bệnh ngoài giờ hành chính          80,000
4.1 Khám kết hôn- trả kết quả sau       400,000
4.2 Khám kết hôn- trả kết quả ngay       600,000
5 Khám giám định y khoa       100,000
6 Khám xuất cảnh ODP    2,000,000
7 Phó bản (sửa sai)       100,000
8 Trị liệu ngôn ngữ:
8.1 – Cá nhân          50,000
8.2 – Nhóm          40,000
9 Tâm vận động
9.1 – Cá nhân          50,000
9.2 – Nhóm          40,000
10 Tư vấn bệnh tâm thần          50,000
11 Các dịch vụ Trắc nghiệm tâm lý và trị liệu tâm lý
11.1 – Trắc nghiệm PMC – PMS         40,000      20,000          60,000
11.2 – Trắc nghiệm MMPI         50,000      20,000       120,000
11.3 – Trắc nghiệm WAIS.III         90,000       120,000
11.4 – Trắc nghiệm  WISC III         90,000       120,000
11.5 – Trắc nghiệm K-ABC         50,000       120,000
11.6 – Trắc nghiệm Brunet lezine         50,000       120,000
11.7 – Thang Hamilton          60,000
11.8 – Thang Beck         40,000      20,000          60,000
11.9 – Thang Young          60,000
11.10 – Thang tập trung trí nhớ         40,000          60,000
11.11 – Thang MMSE          60,000
11.12 – Thang Panss          60,000
11.13 – Tâm lý cá nhân (Liệu pháp nhận thức hành vi)          50,000
11.14 – Tâm lý cá nhân (L.p nhận thức hành vi- đặc biệt)       100,000
11.15 – Tâm lý nâng đỡ- tư vấn         20,000          50,000
11.16 – Tâm lý nâng đỡ- tư vấn- (đặc biệt)       100,000
11.17 – Tâm lý nhóm          50,000
11.18 – Tâm lý gia đình       100,000
11.19 – Dịch vụ thư giãn       100,000
12 Dịch vụ cận lâm sàng
12.1 Điện tim         12,000      12,000          30,000
12.2 Điện não         20,000      20,000          80,000
12.3 Siệu âm não      120,000      80,000       160,000
13 Các Xét nghiệm:
 13.1 – SGOT         15,000      15,000          20,000
 13.2 – SGPT         15,000      15,000          20,000
 13.3 – SGGT         15,000      15,000          20,000
 13.4 – GLUCOSE         15,000      15,000          20,000
 13.5 – CHOLESTERROL TP         15,000      15,000          20,000
 13.6 – HDL CHOLESTEROL         15,000      15,000          20,000
 13.7 – LDL CHOLESTEROL         15,000      15,000          20,000
 13.8 – LIPID TP         15,000      15,000          20,000
 13.9 – TRYGLYCERID         15,000      15,000          20,000
 13.10 – PROTID TOTAL         15,000      15,000          20,000
 13.11 – UREA         15,000      12,000          20,000
 13.12 – CREATIMINE         15,000      12,000          20,000
 13.13 – ĐƯỜNG HUYẾT         15,000      12,000          20,000
 13.14 – ALBUMINEMIE         15,000      15,000          20,000
 13.15 -BILIRUBINE TP         15,000      12,000          20,000
 13.16 -BILIRUBINE         15,000      12,000          20,000
 13.17 -BILIRUBINE GT         15,000      12,000          20,000
 13.18 – CÔNG THỨC MÁU ( thủ công)         15,000      15,000          45,000
 13.19 XN nước tiểu bằng máy điếm tự động ( 11 thông số)         35,000      35,000          45,000
 13.20 Tổng pt tế bào máu bằng máy điếm tự động         30,000      30,000          60,000
 13.21 XN nước tiểu ( thủ công)      13,000
14 Tiền giường         20,000      10,000
         50,000
      100,000
 Ngày   05   tháng   09     năm 2012
                 Duyệt                          TP.KHTH                      TP. TCKT                            Lập bảng
Chia sẻ